ประกาศ บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เรื่องอัตราค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ , ให้เช่าแบบลีสซิ่ง และให้กู้เงิน


 
รายการ ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าปรับ / ค่าธรรมเนียม (บาท)
รถยนต์ รถบรรทุก /
รถประกอบการ
เครื่องจักร
1 ค่าปรับ
  1.1 ค่าปรับเนื่องจากการชำระค่างวดล่าช้าจากการครบกำหนดชำระ
       -  ให้เช่าซื้อรถยนต์
Effective Interest Rate (ตามสัญญา) + 3% ต่อปี แต่ไม่เกิน 15% ต่อปี
       -  ให้เช่าซื้อทรัพย์
MRR (KTB) + 10% ต่อปี
       -  ให้เช่าแบบลีสซิ่ง
MRR (BBL / KBANK / KTB) โดยเฉลี่ย + 10% ต่อปี
       -  สัญญากู้เงิน
ไม่เกิน 15% ต่อปี นับตั้งแต่วันผิดนัด
2 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ – กรมสรรพากร
  2.1 ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา
       1.  สัญญาเช่าซื้อ
0.1% ของยอดเช่าซื้อ + เงินดาวน์
หรือเป็นไปตามอัตราที่สรรพากรกำหนด
       2.  สัญญากู้เงิน
0.05% ของยอดเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000.- บาท
หรือเป็นไปตามอัตราที่สรรพากรกำหนด
       3.  สัญญาค้ำประกัน
10 บาท / คน / สัญญา หรือเป็นไปตามอัตราที่สรรพากรกำหนด
       4.  คู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อ , สัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกัน
5 บาท / คน / สัญญา หรือเป็นไปตามอัตราที่สรรพากรกำหนด
2.2 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามอัตราที่สรรพากรกำหนด
2.3 ค่าปรับเงินเพิ่ม กรณีหยุดนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งใหม่ ตามที่จ่ายจริง
3 ค่าใช้จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
  3.1 ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน ต่อรายการชำระ หรือตามที่ผู้รับชำระเรียกเก็บ
        1.  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ
15 – 30 บาท ตามอัตราที่ ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
        2.  ชำระที่จุดบริการรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส
15 – 25 บาท ตามอัตราที่ ผู้รับชำระเรียกเก็บ
        3.  ชำระโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่น
15 – 40 บาท ตามอัตราที่ ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บ
3.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 200
3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชี)
100
4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม และฟ้องคดี
  4.1  กรณีบุคคลธรรมดา
        4.1.1  ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือเตือนการค้างชำระค่างวด
หนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไป
                  1.  กรณีค้างชำระ 1 งวด
50
                  2.  กรณีค้างชำระมากกว่า 1 งวดขึ้นไป
100
        4.1.2  ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามทวงถามหนี้
ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 400
4.2  กรณีนิติบุคคล
       4.2.1  ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือเตือนการค้างชำระค่างวด
                 1.  กรณีค้างชำระ 1 งวด (งวดละ)
300
                 2.  กรณีค้างชำระ 2 งวด (งวดละ)
300
                 3.  กรณีค้างชำระ 3 งวด (งวดละ)
500
                 4.  กรณีออกหนังสือบอกเลิกสัญญา
1,070 1,500 1,500
      4.2.2  ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
                 1.  กรณีผิดนัดชำระหนี้ 1 งวด (งวดละ)
300 500 500
                 2.  กรณีผิดนัดชำระหนี้ 2 งวด (งวดละ)
500 700 700
                 3.  กรณีผิดนัดชำระหนี้ 3 งวด (งวดละ)
500 1,000 1,000
       4.2.3  ค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์คืน โดยความยินยอมของ ผู้เช่า / ผู้เช่าซื้อ
ตามที่จ่ายจริง
       4.2.4  ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม และหรือติดตามนำทรัพย์สินคืน
                  (กรณีบอกเลิกสัญญา)
ตามที่จ่ายจริง
       4.2.5  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางศาล (รวมค่าทนายความ)
                 เรียกเก็บตามระยะทาง จากศาลถึงสำนักงานผู้ให้บริการ
                งานกฎหมาย
ตามที่จ่ายจริง
       4.2.6  ค่าใช้จ่ายในการนำทรัพย์สินกลับบริษัท
ตามที่จ่ายจริง
5 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ
  5.1 ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อ – สัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง 4,000 0.642% ของยอดค่าเช่าซื้อ / ค่าเช่าคงเหลือ
แต่ไม่น้อยกว่า 2,140.- บาท
5.2 ค่าธรรมเนียมขอยกเลิกการทำสัญญาเช่าซื้อ – สัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง 3,000 6,000 6,000
5.3 ค่าปรับเนื่องจากไม่โอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถภายในกำหนด ตามที่จ่ายจริง
  5.4 ค่าปรับเนื่องจากไม่ดำเนินการทางทะเบียนเรื่องอื่น ๆ ภายในกำหนดเวลา ตามที่จ่ายจริง
5.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่เก็บค่าบริการ
5.6 ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามอัตราค่าบริการของบริษัทที่ลูกค้าเลือกใช้
6 ค่าบริการงานทะเบียนรถ
  6.1 ค่าบริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถ / ทรัพย์สินอื่นเป็นชื่อบริษัท
       1.  ค่าบริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ – รถยนต์เล็ก
1,500 - -
       2.  ค่าบริการจดทะเบียนรถใหม่ รถบรรทุกรับจ้าง (ป้ายเหลือง)
- 15,000 -
       3.  ค่าบริการจดทะเบียนรถใหม่ รถบรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายดำ)
- 3,800 -
6.2 ค่าบริการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
      1.  ค่าขอใบอนุญาตประกอบการรถบรรทุกรับจ้าง (ป้ายเหลือง)
            (คันต่อไปคิดเพิ่มคันละ 500 บาท กรณีมากกว่า 1 คัน)
- 18,000 -
      2.  ค่าขอใบอนุญาตประกอบการรถบรรทุกส่วนบุคคล (ป้ายดำ)
            (คันต่อไปคิดเพิ่มคันละ 300 บาท กรณีมากกว่า 1 คัน)
- 3,500 -
      3.  ค่าขอใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารส่วนบุคคล (ป้ายดำ)
            (คันต่อไปคิดเพิ่มคันละ 1,500 บาท กรณีมากกว่า 1 คัน)
- 7,000 -
      4.  ค่าขอใบอนุญาตประกอบการรถโดยสารส่วนบุคคล (ป้ายเหลือง)
- 18,000 -
6.3 ค่าบริการรับโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถ / ทรัพย์สินอื่นเป็นชื่อบริษัท (โอนเข้า)
      1.  โอน 1 ต่อ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
1,000 5,000 -
      2.  โอน 2 ต่อ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
1,200 5,000 -
      3.  โอน 1 ต่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดอื่น
1,200 5,000 -
      4.  โอน 2 ต่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดอื่น
1,200 5,000 -
6.4 ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ทะเบียนรถให้แก่ลูกค้า (โอนออก)
      1.  โอน 1 ต่อ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
1,200 3,000 -
      2.  โอน 2 ต่อ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
1,500 3,000 -
      3.  โอน 1 ต่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดอื่น
1,500 3,000 -
      4.  โอน 2 ต่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดอื่น
1,500 3,000 -
6.5 ค่าบริการภาษีรถประจำปี (ไม่รวมค่าภาษีและค่าปรับต่อภาษีล่าช้า) 300 2,800 -